Kaczkan - Premium Wooden Floors

Polityka prywatności RODO

Klauzula informacyjna

Informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „KACZKAN” Zakład Produkcji Drzewnej Józef Kaczkan Spółka jawna w Klonowym Dworze, adres: Klonowy Dwór, 14-330 Małdyty , tel.: 89 758 19 00
 1. Administrator będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy lub zlecenia oraz w celu archiwalnym. Dane osobowe reprezentantów i osób wskazanych do kontaktu są przetwarzane wyłącznie w celu identyfikacji reprezentantów i innych osób upoważnionych, koordynacji współpracy i bieżącego kontaktu.

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 1. a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub zlecenia, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub zlecenia (art. 6 ust. 1 lit.f RODO),
 2. b) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit.f RODO),
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy lub zlecenia. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy lub zlecenia (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit.b RODO)
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, tj. uczestniczącym w wykonywaniu czynności polegających na obsłudze naszych systemów teleinformatycznych i świadczącym nam usługi doradczo-podatkowo-rachunkowe.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7 Dane osobowe będą przechowywane przez:

 1. a) czas, w którym usługi te będą świadczone art. 6 ust. 1 b) RODO
 2. b) okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub zlecenia art. 6 ust 1 f) RODO
 3. c) czas wykonania obowiązków dotyczących umowy lub zlecenia np. wystawienia faktury art. 6 ust. 1 c) RODO
 4. d) czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane np. podatkowe art. 6 ust.1 c) RODO lub
 5. e) czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych art. 6 ust. 1 f) RODO

Ponadto informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia (przy spełnieniu przesłanek wynikających z art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.